SZKOLENIA
edycja - JESIEŃ 2016
Zapraszamy na szkolenie jednodniowe:

PRACA SOCJALNA Z OFIARĄ PRZEMOCY W RODZINIE
jednodniowe szkolenie - 6 h szkoleniowych

Program szkolenia ukierunkowany został głównie na podnoszenie praktycznych umiejętności uczestników. Obejmuje niezbędną wiedzę teoretyczną oraz praktyczne ćwiczenia z zakresu prowadzenia pracy socjalnej z ofiarami przemocy domowej. Celem szkolenia jest przygotowanie i rozwijanie umiejętności prowadzenia efektywnej i skutecznej pracy socjalnej z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie oraz ich rodzinami. Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności poparte wieloletnią praktyką zawodową w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Celem szkolenia jest również zwiększenie skuteczności organizowanych i prowadzonych oddziaływań wobec osób doznających przemocy domowej, a także inicjowanie i wprowadzanie w życie nowych rozwiązań, które mogą mieć istotny wpływ na poprawę funkcjonowania i komfortu psychicznego osób/rodzin korzystających z pracy socjalnej.

Program szkolenia
1. Misja, cele i metody pracy socjalnej z osobą i rodziną doświadczającą przemocy w rodzinie
2. Praca socjalna z osobą dorosłą doznającą przemocy w rodzinie
    a. Sposoby budowania relacji i dobrej komunikacji
    b. Motywowanie do zmiany
    c. Wspieranie w procesie zmiany
    d. Etapy pracy socjalnej
3. Praca socjalna z dzieckiem dotkniętym przemocą w rodzinie
    a. Budowanie relacji
    b. Sposób prowadzenia rozmowy
    c. Zasady kontaktu z dzieckiem krzywdzonym, świadkiem przemocy w rodzinie
4. Zasady pracy socjalnej z osobami/rodzinami doświadczającymi przemocy
    a. Etyka w pracy pracownika socjalnego
    b. Praktyczne zasady komunikowania się z ofiarami przemocy
    c. Przestrzeganie zasad – trudności i dylematy
    d. Pracownik socjalny jako ofiara przemocy
5. Metody i formy pracy socjalnej z osobami/rodzinami doświadczającymi przemocy
6. Pracownik socjalny jako animator działań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie
7. Praktyczne wskazówki do pracy z ofiarami przemocy w rodzinie.


TERMIN SZKOLENIA
28 października 2016 roku
w godzinach od 9.00 do 15.30

zgłoszenia do dnia 24 października 2016 r.

INTERWENCJA KRYZYSOWA W PRAKTYCE

- szkolenie czterodniowe - dwa zjazdy weekendowe - 28 godzin szkoleniowych

Program szkolenia ukierunkowany został głównie na podnoszenie praktycznych umiejętności uczestników. Obejmuje niezbędną wiedzę teoretyczną oraz praktyczne ćwiczenia z zakresu prowadzenia profesjonalnej interwencji kryzysowej. Celem szkolenia jest
przygotowanie uczestników do udzielania pomocy osobom doświadczającym problemów psychicznych związanych z kryzysem rozwojowym (kryzysy małżeńskie, rodzinne, związane z trudnościami szkolnymi, kryzysy adolescencyjne, kryzysy zawodowe, wieku średniego, wieku podeszłego i inne) lub z kryzysem sytuacyjnym (doświadczenia traumatyczne, utrata i żałoba, próby samobójcze, kryzysy związane z chorobą psychiczną, somatyczną, inne). Osoby, które ukończą szkolenie nabędą podstawowe kwalifikacje niezbędne do prowadzenia interwencji kryzysowej i pracy z osobami w sytuacji kryzysu, po doświadczeniach traumatycznych. Celem szkolenia również jest zwiększenie skuteczności podejmowania interwencji kryzysowej w różnych sytuacjach kryzysowych, które mogą wystąpić.
Metody szkolenia:  szkolenie prowadzone jest metodą interaktywną: obejmuje niezbędną część edukacyjną a także bogatą i interesującą część warsztatową, która w praktyczny sposób pomoże rozwinąć umiejętności przydatne w pracy z osobami i rodzinami w kryzysie, a także w organizowaniu i prowadzeniu interwencji kryzysowej. Przewiduje się także ćwiczenia indywidualne, grupowe, studium przypadku, pracę własną oraz prezentacje multimedialne.

Program szkolenia:
Dzień I - 10 wrzesnia 2016
Interwencja kryzysowa wobec osoby w kryzysie

 1. Definicja i charakterystyka kryzysu.
 2. Definicja i charakterystyka interwencji kryzysowej.
 3. Podstawy prawne i możliwości organizowania interwencji kryzysowej w powiecie, gminie.
 4. Podstawowe umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej.
 5. Postępowanie z osobą przeżywającą kryzys.
 6. Ocena natężenia kryzysu i sposobu funkcjonowania klienta w interwencji kryzysowej.
 7. Działania podejmowane w ramach interwencji kryzysowej.
 8. Sposoby prowadzenia interwencji kryzysowej; kontakt osobisty, telefoniczny, na miejscu zdarzenia.

Dzień II - 11 września 2016
Interwencja kryzysowa w sytuacji przemocy domowej i napaści seksualnej, w tym wykorzystywania seksualnego

 1. Charakterystyka interwencji kryzysowej w przypadku sytuacji przemocy domowej.
 2. Zasady postępowania z ofiarą przemocy w rodzinie.
 3. Podejmowanie działań interwencyjnych, w tym interdyscyplinarnych.
 4. Krzywdzenie dzieci – charakterystyka, objawy, wykorzystywanie seksualne.
 5. Interwencja kryzysowa czyli jak pomóc dziecku krzywdzonemu.
 6. Rozmowa z dzieckiem krzywdzonym.
 7. Aspekt prawny wykorzystywania seksualnego dzieci.
 8. Napaść seksualna – mechanizmy, charakterystyka urazu.
 9. Postępowanie z ofiarą gwałtu.
 10. Charakterystyka interwencji w sytuacjach napaści seksualnej.

Dzień III - 24 września 2016
Interwencja kryzysowa w sytuacjach zagrożenia życia – samobójstwa, w sytuacjach straty osobistej, śmierci i żałoby.

 1. Zachowania samobójcze – uwarunkowania, charakterystyka.
 2. Syndrom presuicydalny, fazy procesu samobójstwa.
 3. Samobójstwa wśród dzieci i młodzieży.
 4. Pomoc dla osób o skłonnościach samobójczych – poradnictwo w kryzysie suicydalnym.
 5. Strategie interwencji wobec rodzin samobójców.
 6. Charakterystyka kryzysu straty i żałoby.
 7. Model interwencji kryzysowej w sytuacji straty i żałoby.
 8. Kryzys żałoby u prowadzącego interwencję.
 9. Zasady budowania kontaktu z dzieckiem w interwencji kryzysowej w sytuacji straty i żałoby.

Dzień IV - 25 września 2016
Interwencja kryzysowa w kryzysie uzależnień, sytuacjach katastrofy i klęski żywiołowej.

 1. Charakterystyka uzależnienia.
 2. Metody interwencji wobec osób uzależnionych od alkoholu.
 3. Interwencja kryzysowa w sytuacji współuzależnienia.
 4. Zasady prowadzenia rozmów z osobą uzależnioną, rodziną osoby uzależnionej.
 5. Doświadczenie traumatyczne – podstawowe pojęcia, rodzaje sytuacji i zdarzeń losowych.
 6. Charakterystyczne reakcje i zachowania ofiar wydarzeń losowych.
 7. Diagnoza syndromu posttraumatycznego stresu (PTSD/ASD) – praca z osobą z PTSD/ASD.
 8. Interwencja kryzysowa w sytuacji katastrofy: indywidualna i grupowa.
 9. Pomaganie ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof – proces debriefingu i defusingu.


TERMINY SZKOLENIA

 10-11 oraz 24-25 września 2016 r.

łącznie: 28 godzin szkolenia (4 dni)

godziny szkoleń: w soboty od 9.00-16.00 w niedziele od 8.00-15.00


zgłoszenia do dnia 31 sierpnia 2016 r.


PRZEMOC W RODZINIE - NIEZBĘDNIK PROFESJONALISTY
- szkolenie czterodniowe - dwa zjazdy weekendowe - 28 godzin szkoleniowych

Program tego szkolenia jest zgodny z wytycznymi ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego z dnia 27 kwietnia 2016 roku do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2016-2017 na podstawie art. 8 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390). Program szkolenia, zgodny z powyższymi wytycznymi, ukierunkowany został głównie na podnoszenie praktycznych umiejętności uczestników. Obejmuje niezbędną wiedzę teoretyczną oraz praktyczne ćwiczenia z zakresu udzielania pomocy osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie. Szkolenie rozwija praktyczne umiejętności pomocy psychologicznej dla osób dorosłych i  dzieci doświadczających przemocy, profesjonalnej interwencji i diagnozy problemów w rodzinie oraz przygotowuje do pracy z osobą stosującą przemoc.
Celem szkolenia jest również zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz inicjowanie i wspieranie działań polegających na podnoszeniu świadomości w zakresie przyczyn i skutków przemocy w rodzinie.
Szkolenie prowadzone jest metodą interaktywną – warsztatową, ćwiczeniową oraz pracą

Program szkolenia:
Dzień I - 8 października 2016
Przemoc w rodzinie. Praca z ofiarą przemocy domowej. Interwencja kryzysowa wobec osób doznających przemocy w rodzinie.

 1. Definicja i charakterystyka przemocy w rodzinie.
 2. Przemoc a agresja. Rozpoznawanie przemocy.
 3. Rodzaje przemocy w rodzinie. Cykl przemocy w rodzinie.
 4. Osoby doznające przemocy w rodzinie: portret psychologiczny ofiary przemocy,wiktymizacja, PTSD/ASD.
 5. Strategie udzielania pomocy ofiarom przemocy w rodzinie: diagnoza, budowanie kontaktu, interwencja kryzysowa, udzielanie wsparcia w formie indywidualnej, grupowej, w tym grup wsparcia, inicjowanie zmian.
 6. Interwencja kryzysowa wobec osób doznających przemocy w rodzinie.
 7. Przemoc wobec osób starszych i niepełnosprawnych.
 8. Przemoc w rodzinie a alkohol.
 9. Osobiste postawy wobec przemocy w rodzinie – stereotypy, uprzedzenia, przekonania.


Dzień II - 9 października 2016

Dziecko krzywdzone – przemoc emocjonalna, fizyczna, seksualna. Interwencja kryzysowa z dzieckiem doświadczającym przemocy

 1. Dziecko krzywdzone – charakterystyka. Przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna oraz zaniedbanie. Objawy przemocy wobec dzieci.
 2. Czynniki ryzyka krzywdzenia dziecka w rodzinie.
 3. Diagnoza dziecka krzywdzonego: wybrane metody i narzędzia diagnostyczne, ocena skutków bezpośrednich (obrażenia fizyczne i urazy psychiczne) oraz analiza zaburzeń rozwoju i zdrowia dziecka, konsekwencje doznawanej przemocy.
 4. Dziecko jako świadek przemocy domowej: przesłuchanie dziecka w polskiej procedurze karnej, zasady, warunki, sposób prowadzenia przesłuchania, standardy przesłuchania dzieci.
 5. Dziecko wykorzystywane seksualnie:
  • skutki nadużyć seksualnych wobec dzieci,
  • uraz psychiczny i jego następstwa,
  • fazy nadużycia wobec dziecka,
  • skutki nadużyć z dzieciństwa w dorosłym życiu,
  • rodzinne mechanizmy nadużyć seksualnych,
  • zasady kontaktu z dzieckiem i adolescentem w sytuacji wykorzystania seksualnego.
  • współpraca z rodziną i uczestnictwo w terapii.
 6. Strategie udzielania pomocy dziecku i jego rodzinie: zasady prowadzenia rozmowy z dzieckiem krzywdzonym, budowanie kontaktu, interwencja kryzysowa, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, postępowanie z rodzicami krzywdzącymi dziecko, reprezentowanie dziecka w procedurze NK


Dzień III - 22 października 2016

Sprawcy przemocy w rodzinie - realizacja działań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. Praca terapeutyczna z osobą stosującą przemoc

 1. Charakterystyka sprawcy przemocy. Portret psychologiczny sprawcy.
 2. Czynniki wyzwalające przemoc w rodzinie – uwarunkowania, transgeneracyjny cykl przemocy.
 3. Zasady kontaktu z osobą stosującą przemoc w rodzinie – pierwsza rozmowa.
 4. Rola przekonań i systemu wartości w pracy ze sprawcą przemocy.
 5. Kontakt ze sprawcą przemocy w ramach procedury NK.
 6. Cele i założenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie
  • zawartość merytoryczna programu- dobór treści programowych,
  • budowanie programu,
  • przykłady programów stosowanych w pracy z osobami stosującymi przemoc,
  • ewaluacja wyników prowadzonych programów,
 7. Budowanie przykładowych programów korekcyjno- edukacyjnych – praca warsztatowa.
 8. Postawa osoby pomagającej wobec sprawcy przemocy w rodzinie i jej wpływ na skuteczność pomagania. Jak zadbać o swój komfort, bezpieczeństwo i samopoczucie w pracy z trudnym klientem, jakim jest sprawca przemocy domowej.


Dzień IV - 23 października 2016

Regulacje prawne przemocy w rodzinie. Procedura „Niebieskie Karty”. Praca zespołów interdyscyplinarnych
oraz grup roboczych. 

 1. Aktualne przepisy prawne chroniące osoby dorosłe i dzieci przed przemocą w rodzinie. Wykorzystanie przepisów w praktyce.
 2. Obowiązujące przepisy prawne w stosunku do osób stosujących przemoc, w szczególności przepisy dające możliwości zastosowania środków zapobiegawczych i ochronnych w stosunku do osób krzywdzonych (droga karna i droga cywilna).
 3. Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie po nowelizacji oraz zmiany w innych aktach prawnych powiązanych z ustawą.
 4. Zarządzenia i rozporządzenia związane z pracą zespołów interdyscyplinarnych, grup roboczych i realizacji procedury ,,Niebieskie Karty”: omówienie dokumentacji, karty A, B, C, D – wskazówki dotyczące wypełniania formularzy, w tym z uwzględnieniem ochrony danych osobowych, rola podmiotów zobowiązanych do realizacji procedury Niebieskie Karty, NK – teoria a praktyka, najczęstsze zgłaszane problemy, najczęstsze wątpliwości, pytania.
 5. Budowanie i funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych.
 6. Dokumentowanie pracy zespołów interdyscyplinarnych.
 7. Systemowe i kompleksowe działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w środowiskach lokalnych – tworzenie gminnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
 8. Wzory wybranych ważnych pism procesowych, pozwów, wniosków, innych dokumentów składanych do organów ścigania i sprawiedliwości w obszarze ochrony praw osób doświadczających przemocy w rodzinie.
Szkolenia prowadzone są między innymi przez: psychologa klinicznego - wykładowcę i dyplomowanego interwenta kryzysowego doświadczonego w pracy w interwencji kryzysowej, trenera terapii grupowej  oraz przez certyfikowanego specjalistę ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, trenera terapii grupowej z wieloletnim doświadczeniem pracy w obszarze interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, twórcy i prowadzącego programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie, a także dyplomowanego pracownika socjalnego wieloletniego praktyka w organizowaniu i prowadzeniu pracy socjalnej z osobami/rodzinami doznającymi przemocy w rodzinie.

CENA SZKOLENIA JEDNODNIOWEGO
"Praca socjalna z ofiarami przemocy w rodzinie"

Koszt 1 uczestnika w  szkoleniu - 109 zł
Koszt 1 uczestnika w przypadku 2 osób z jednego miejsca pracy – 99 zł
Koszt 1 uczestnika w przypadku 3 lub więcej uczestników z jednego miejsca pracy – 89 zł

Miejsce prowadzonych szkoleń: siedziba Pracowni: Kalisz, ul. Fabryczna 1.

Organizator zapewnia materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe w trakcie szkoleń.

Uczestnicy szkolenia otrzymują stosowne zaświadczenia.

Zgłoszenia na szkolenie można dokonać za pomocą formularza:

Wypełniony formularz należy przesłać na adres: kontakt@pracownia-alterego.pl
SZKOLENIA * WARSZTATY * ĆWICZENIA * SZKOLENIA * WARSZTATY * ĆWICZENIA *SZKOLENIA * WARSZTATY