Regulamin szkoleń

Regulamin szkoleń

Ogólne warunki uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez  Pracownię Psychologiczną i Rozwoju Osobistego Alter Ego
I. Organizator szkolenia
Szkolenia organizuje Pracownia Psychologiczna i Rozwoju Osobistego „Alter Ego”, zwana dalej Organizatorem, z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Fabrycznej 1 wejście w bramie I piętro, pokój nr 8.
II. Uczestnik szkolenia
Uczestnikiem szkolenia  jest każda osoba, której udział w szkoleniu został zgłoszony na formularzu zgłoszeniowym Organizatora lub jej udział został potwierdzony w inny uzgodniony z Organizatorem sposób.
III. Oferta szkolenia
Zakres i program szkolenia, miejscowość, w której szkolenie jest organizowane, jego termin oraz pozostałe warunki określone są w aktualnej ofercie szkoleń, zamieszczonej na stronie www.pracownia-alterego.pl i w ofercie skierowanej bezpośrednio do potencjalnych odbiorców oferty. Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu bądź odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników. (W takim wypadku Organizator dokonuje zwrotu wpłaconych przez Uczestników kwot w terminie najpóźniej 7 dni od daty otrzymania podpisanej przez nabywcę szkolenia faktury korygującej na wskazane przez niego konto bankowe).
IV. Zgłoszenie udziału - umowa
Zgłoszenia udziału w szkoleniu dokonuje się przesyłając do Organizatora formularz zgłoszeniowy drogą pocztową lub przekazując e-mailem pod wskazany w formularzu adres lub adres e-mailowy. Zgłoszenia można również dokonać za pomocą formularza on-line zamieszczonego na stronie www.pracownia-alterego.pl. Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (chyba, że szczegółowa oferta przewiduje inaczej); liczy się data wpływu formularza zgłoszeniowego do Organizatora. Po upływie tego terminu można zgłosić swój udział za pomocą formularza zgłoszeniowego pod warunkiem jednoczesnego telefonicznego uzgodnienia z Organizatorem. Zgłoszenie udziału w szkoleniu w sposób przewidziany niniejszym Regulaminem stanowi zawarcie umowy z Organizatorem i jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w pkt V i VI Regulaminu.
V. Rezygnacja z udziału - odstąpienie od umowy
Uczestnik, który zawarł umowę o szkolenie może od niej odstąpić bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy (przesłania formularza zgłoszeniowego). W takim przypadku, Uczestnik jest zwolniony z obowiązku zapłaty za szkolenie. Rezygnacja z udziału w szkoleniu złożona w terminie późniejszym lub nieobecność zgłoszonej osoby na szkoleniu nie zwalnia z obowiązku zapłaty całości ceny za szkolenie. W przypadku, gdy szkolenie – za zgodą uczestnika – rozpoczyna się przed upływem 10 dni od daty zawarcia umowy Uczestnikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Obowiązująca jest pisemna forma rezygnacji z udziału w szkoleniu. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy należy dostarczyć osobiście lub przesłać stosowne oświadczenie pocztą lub e-mailem do Organizatora. Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z odstąpieniem od Umowy (rezygnacją ze szkolenia).
W przypadkach niektórych rodzajów szkoleń (tzw. szkoleń dedykowanych) uczestnikom nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy ani w trybie przewidzianym w niniejszym Regulaminie, ani na mocy art. 7 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (DzU z 2000 r. Nr 22, poz. 271). Informacja, że dane szkolenie jest szkoleniem dedykowanym oznaczane jest na formularzu zgłoszeniowym.
VI. Zmiana terminu szkolenia
W przypadku, gdy szkolenie nie może się odbyć w zaplanowanym terminie, Organizator zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić uczestników szkolenia o tym fakcie e-mailem lub telefonicznie oraz zaproponować – do wyboru – nowy termin szkolenia lub zwrot 100% opłaty za szkolenie.
VII. Zmiana wykładowcy
Organizator ma prawo zmienić wykładowcę na danym szkoleniu z ważnej przyczyny bez uprzedniego poinformowania uczestników. Organizator gwarantuje w takim przypadku odpowiednie przygotowanie merytoryczne nowego wykładowcy. Zmiana wykładowcy nie może być podstawą żądania zwrotu opłaty za szkolenie przez uczestnika.
VIII. Cena szkolenia i warunki płatności
Cena szkolenia obejmuje: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, serwis kawowy, poczęstunek. W przypadku szkoleń otwartych istnieje obowiązek dokonania wpłaty w wysokości 100 % ceny szkolenia w terminie 5 dni od zgłoszenia uczestnictwa. W szczególnych przypadkach Organizator może udzielić zgody na inny termin zapłaty za szkolenie. Wpłatę uiszcza się na rachunek bankowy Organizatora – numer rachunku zostanie podany drogą mailową po dokonaniu i potwierdzeniu zgłoszenia. W przypadku szkoleń zamkniętych realizowanych na zamówienie firm i instytucji zapłata za szkolenie następuje w terminie wynikającym z umowy/porozumienia z zamawiającym.
IX. Rabaty/zniżki/promocje cenowe
Dla grup i stałych partnerów proponujemy atrakcyjne zniżki. Udzielane rabaty nie sumują się oraz nie można ich łączyć z innymi promocjami. Rabat nie może być zamieniony na gotówkę. W przypadku szkoleń wewnętrznych dla firm obowiązywać będą indywidualne ustalenia. Pozostałe zniżki lub promocje cenowe zawierane są w ofercie kierowanej do potencjalnych odbiorców.
X. Reklamacje
Zamawiający może złożyć reklamację dotyczącą szkolenia w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacja musi być złożona na piśmie. Organizator odpowiada pisemnie na złożoną reklamację w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.
XI. Przetwarzanie danych osobowych
Uczestnik akceptując warunki Regulaminu jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Pracownię Psychologiczną i Rozwoju Osobistego Alter Ego Agata Kołacińska swoich danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia szkoleń zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U.  2015 r. poz. 2135 z późn. zm.)
XII. Zasady uczestnictwa w szkoleniach
- Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nagrywania zajęć dydaktycznych za pomocą wszelkich urządzeń audiowizualnych np. dyktafonów, mp3, telefonów, kamer, bez zgody prowadzącego i Organizatora.
- Materiały szkoleniowe, które uczestnik otrzymuje podczas szkolenia, wręczane są na potrzeby szkolenia i nie służą do rozpowszechniania ich w celach komercyjnych/sprzedażowych osobom trzecim.

SZKOLENIA * WARSZTATY * TRENINGI * GRUPY * SPOTKANIA * SZKOLENIA * WARSZTATY * TRENINGI