OFERTA SZKOLEŃ

Pracując na co dzień z ludźmi, zauważamy, jak ważny jest rozwój zawodowy.
Misją oferty szkoleniowej Pracowni jest uwalnianie potencjału pracowników, poprzez stwarzanie optymalnych warunków do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności jej praktycznego zastosowania. Szkolenia prowadzimy w oparciu o sprawdzoną autorską metodę warsztatową, która umożliwia uczestnikom aktywny wpływ na przebieg warsztatów. Wykorzystujemy w nich również elementy coachingu, co pozwala każdorazowo osiągać zjawisko synergii, polegające na tworzeniu specyficznego środowiska pracy, dzięki któremu odbiorcy mogą nauczyć się o wiele więcej i efektywniej, aniżeli indywidualnie.

Specjalizujemy się w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń w następujących obszarach:
  • nabywanie profesjonalnych umiejętności osobistych (np. radzenie sobie ze stresem, wypalenie zawodowe, mobbing, zarządzanie czasem, komunikacja w zespole, trening interpersonalny, budowanie poczucia własnej skuteczności)
  • przeciwdziałanie przemocy w rodzinie: pomoc ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie, zespoły interdycyplinarne, Niebieskie Karty itp.
  • organizowanie i prowadzenie interwencji kryzysowej
  • debriefing, defusing
  • zarządzanie zespołem i praca zespołowa
  • nabywanie umiejętności intra- i interpersonalnych
  • treningi umiejętności (asertywność, zastępowanie agresji, praca na przekonaniach i wartościach)
  • budowanie pozytywnej samooceny i poczucia własnej skuteczności
  • TSR - terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniach w pracy z klientem
  • organizowanie i prowadzenie terapii grupowej (uzależnienia, współuzależnienia, ofiary przemocy w rodzinie, sprawcy przemocy w rodzinie, zaburzenia depresyjne, lękowe i nerwice, zaburzenia odżywiania, terapia dzieci)
ZAPRASZAMY FIRMY, MAŁE I DUŻE, INSTYTUCJE I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DO WSPÓŁPRACY


OFERUJEMY PROFESJONALNE SZKOLENIA DOSTOSOWANE DO ZGŁASZANYCH POTRZEB


ATRAKCYJNE CENY, WYGODNE TERMINY, WŁASNA SIEDZIBA


Z A P R A S Z A M Y

ORGANIZOWANIE SZKOLEŃ * WARSZTATY * GRUPY * TRENINGI * SZKOLENIA "SZYTE NA MIARĘ"