SZKOLENIA
edycja - WIOSNA 2016

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z poniższą ofertą szkoleniową przygotowaną przez Pracownię Psychologiczną i Rozwoju Osobistego „Alter Ego". Szkolenia przygotowane w ofercie edycja-WIOSNA 2016 zostały przygotowane zgodnie z oczekiwaniami ze strony osób na co dzień zawodowo zaangażowanych w niesienie pomocy drugemu człowiekowi.
Promocyjny koszt szkoleń ma na celu zachęcenie Państwa do skorzystania z bliskości i dostępności Pracowni. Wyrażam przekonanie, że bogate zawodowe praktyczne doświadczenie prowadzących szkolenia i warsztaty przełożą się na realne podniesienie Państwa praktycznych umiejętności i zwiększenie poczucia własnych kompetencji w realizowanych przez siebie działaniach. Pracownia dokłada wszelkich starań, aby wiedza i umiejętności przekazywane na szkoleniach przez trenerów przyniosły Państwu wymierne korzyści.

Proponowane szkolenia obejmują niezbędną część edukacyjną oraz dynamiczną część warsztatową, która w praktyczny sposób pomoże rozwinąć umiejętności przydatne w pracy z ofiarami i sprawcami przemocy w rodzinie, osobami i rodzinami w kryzysie, a także w organizowaniu i prowadzeniu interwencji kryzysowej oraz dbaniu o siebie w trudnym procesie pomagania poprzez radzenie sobie ze stresem, zagrożeniami wpracy i wypaleniem zawodowym.

Szkolenia prowadzone są przez: psychologa klinicznego - wykładowcę i dyplomowanego interwenta kryzysowego doświadczonego w pracy w interwencji kryzysowej oraz przez certyfikowanego specjalistę ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, trenera z wieloletnim doświadczeniem  pracy w obszarze interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, twórcy i prowadzącego programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie. Szkolenia są autorskimi projektami opracowanymi na podstawie zdiagnozowanych potrzeb oraz odpowiadają wymogom zawartym w wytycznych Ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.


Przewiduje się ćwiczenia indywidualne, grupowe, studium przypadku, pracę własną oraz prezentacje multimedialne. 

Oferta szkoleniowa edycja-WIOSNA 2016 kierowana jest w szczególności do pracowników jednostek pomocy społecznej: ośrodków pomocy społecznej, ośrodków interwencji kryzysowej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, a także funkcjonariuszy Policji, pedagogów, w tym pedagogów szkolnych, psychologów, terapeutów uzależnień, członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pracowników organizacji pozarządowych, wychowawców zakładów karnych i aresztów, kuratorów sądowych, nauczycieli, przedstawicieli słuzby zdrowia itp.

Oferta szkoleniowa - kwiecień 2016 r.
JAK WZMOCNIĆ POCZUCIE WŁASNYCH KOMPETENCJI  W KONTAKCIE  Z  OFIARĄ  PRZEMOCY  W  RODZINIE

 • Jak rozpoznać typowe i nietypowe sygnały świadczące o tym, że osoba doznaje przemocy w rodzinie. Fazy przemocy w rodzinie a dobór form pomocy udzielanej ofiarom przemocy domowej
 • Pierwszy kontakt/rozmowa z ofiarą przemocy w rodzinie – zależność efektywności i skuteczności naszego działania od takich czynników jak: mechanizmy przemocy, stereotypy i predyspozycje osobowościowe osób udzielających pomocy i wsparcia
 • Wpływ naszych osobistych przekonań i postaw życiowych na skuteczność udzielanej pomocy
 • Złote zasady komunikowania się z osobą doświadczającą przemocy w rodzinie, czego unikać a o czym pamiętać – praktyczne wskazówki 
 • Terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniach (TSR) jako jedna ze skutecznych metod pracy z ofiarami przemocy w rodzinie


TERMIN SZKOLENIA:

14 kwietnia 2016 r.

9.00-15.00

zgłoszenia do dnia 8 kwietnia 2016 r.

PIERWSZY KONTAKT Z OSOBĄ PODEJRZANĄ O STOSOWANIE PRZEMOCY W RODZINIE
LUB ZE SPRAWCĄ PRZEMOCY DOMOWEJ

 • Jak funkcjonują osoby stosujące przemocwobec najbliższych. Psychologiczny obraz osoby stosującej przemoc.
 • Jak wygląda pierwszy kontakt/rozmowa zosobą podejrzaną o stosowanie przemocy wobec najbliższych lub ze sprawcą przemocy domowej. Trudności w kontakcie z osobą stosującą przemoc w rodzinie. Praktyczne wskazówki.
 • Nasza postawa wobec przemocy w rodzinie i jej wpływ na naszą skuteczność. Jak zadbać o swój komfort, bezpieczeństwo i samopoczucie w pracy z trudnym klientem, jakim jest sprawca przemocy domowej.
 • Metody i techniki pracy korekcyjnej oraz podejście terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR) w pracy ze sprawcą przemocy domowej.

TERMIN SZKOLENIA:

19 kwietnia 2016 r.
9.00-15.00
zgłoszenia do dnia 11 kwietnia 2016 r.

INTERWENCJA KRYZYSOWA
W PRAKTYCE

 • Podstawowe umiejętności prowadzenia skutecznej interwencji kryzysowej (diagnozowanie osób w kryzysie, rozpoznawanie sytuacji kryzysowych, rodzaje kryzysów, etapy, sposoby postępowania w pracy z osobami/rodzinami w kryzysie)
 • Cechy dobrego interwenta – jak rozmawiać z osobami w kryzysie, podstawowe zasady pracy
 • Interwencja kryzysowa w różnych sytuacjach (w szczególności: przemoc domowa, śmierć, samobójstwa, klęski żywiołowe, katastrofy) – sposoby pomagania i postępowania
 • Organizowanie i prowadzenie interwencji kryzysowej – podstawowe zasady i regulacje prawne. Interwencja kryzysowa stacjonarna, przez telefon i na miejscu zdarzenia


TERMIN SZKOLENIA:

26 kwietnia 2016 r.

9.00-15.00

zgłoszenia do dnia 20 kwietnia 2016 r.

STRES W MIEJSCU PRACY, WYPALENIE ZAWODOWE
- SPOSOBY RADZENIA SOBIE ZE STRESEM I PRZECIWDZIAŁANIE WYPALENIU ZAWODOWEMU

 • Stres spowodowany sytuacjami trudnymi i niebezpiecznymi w pracy z klientem
 • Sposoby postępowania w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu w miejscu pracy
 • Stres wywołany konfliktami ze współpracownikami, przełożonymi i podwładnymi
 • Wpływ osobowości i temperamentu na funkcjonowanie w warunkach stresu (z wykorzystaniem testów psychometrycznych)
 • Zarządzanie własnym stresem (filozofia „work-life balance”, strategie radzenia sobie ze stresem, techniki redukcji stresu, metody zapobiegania stresowi)
 • Zjawisko wypalenia zawodowego - sposoby przeciwdziałania
 • Prezentacja metody EEG biofeedback – ćwiczenia praktyczne


TERMIN SZKOLENIA:

29 kwietnia 2016 r.

9.00-15.00

zgłoszenia do dnia 22 kwietnia 2016 r.

W ofercie szkoleniowej edycja-WIOSNA 2016 przewidziano promocyjne ceny:
 • Koszt 1 uczestnika w jednym wybranym szkoleniu - 199 zł  99 zł
 • Koszt 1 uczestnika w przypadku 2 osób z jednego miejsca pracy - 189 zł  89 zł
 • Koszt 1 uczestnika w przypadku 3 lub więcej uczestników z jednego miejsca pracy - 179 zł  79zł


Miejsce prowadzonych szkoleń: siedziba Pracowni: Kalisz, ul. Fabryczna 1


Organizator zapewnia materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe w trakcie szkoleń


Uczestnicy szkolenia otrzymują stosowne zaświadczenia 

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu:
692-025-315
lub
537-547-721
SZKOLENIA * WARSZTATY * TRENINGI *SZKOLENIA * WARSZTATY * SZKOLENIA * WARSZATY * TRENINGI